Fact Check: Amber Heard copies testimony from film ‘The Talented Mr Ripley’?

A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼t̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼e̼ ̼s̼t̼a̼n̼d̼ ̼o̼n̼ ̼M̼a̼y̼ ̼6̼ ̼t̼o̼ ̼g̼i̼v̼e̼ ̼h̼e̼r̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼m̼o̼n̼y̼ ̼a̼g̼a̼i̼n̼s̼t̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼

A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼t̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼e̼ ̼s̼t̼a̼n̼d̼ ̼o̼n̼ ̼M̼a̼y̼ ̼6̼ ̼t̼o̼ ̼g̼i̼v̼e̼ ̼h̼e̼r̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼m̼o̼n̼y̼ ̼a̼g̼a̼i̼n̼s̼t̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼b̼u̼t̼ e̼n̼d̼e̼d̼ ̼u̼p̼ ̼s̼p̼a̼r̼k̼i̼n̼g̼ ̼a̼c̼c̼u̼s̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼ ̼o̼f̼ ̼c̼o̼p̼y̼i̼n̼g̼ ̼h̼e̼r̼ ̼s̼t̼a̼t̼e̼m̼e̼n̼t̼s̼ ̼f̼r̼o̼m̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼o̼v̼i̼e̼ ̼T̼h̼e̼ T̼a̼l̼e̼n̼t̼e̼d̼ ̼M̼r̼ ̼R̼i̼p̼l̼e̼y̼.
̼H̼o̼w̼e̼v̼e̼r̼,̼ ̼s̼e̼v̼e̼r̼a̼l̼ ̼o̼u̼t̼l̼e̼t̼s̼ ̼t̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼e̼ ̼c̼h̼a̼r̼g̼e̼ ̼t̼o̼ ̼c̼a̼r̼r̼y̼ ̼o̼u̼t̼ ̼a̼ ̼f̼a̼c̼t̼-̼c̼h̼e̼c̼k̼i̼n̼g̼ ̼a̼n̼a̼l̼y̼s̼i̼s̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ a̼c̼c̼u̼s̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼t̼o̼ ̼f̼i̼n̼d̼ ̼o̼u̼t̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼w̼h̼i̼l̼e̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼’̼s̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼m̼o̼n̼y̼ ̼a̼p̼p̼e̼a̼r̼e̼d̼ ̼s̼i̼m̼i̼l̼a̼r̼ ̼t̼o̼ ̼G̼w̼y̼n̼e̼t̼h̼ P̼a̼l̼t̼r̼o̼w̼’̼s̼ ̼d̼i̼a̼l̼o̼g̼u̼e̼s̼ ̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼1̼9̼9̼9̼ ̼f̼i̼l̼m̼,̼ ̼h̼e̼r̼ ̼s̼t̼a̼t̼e̼m̼e̼n̼t̼s̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼n̼o̼t̼ ̼a̼c̼t̼u̼a̼l̼l̼y̼ ̼c̼o̼p̼i̼e̼d̼.

I̼n̼t̼e̼r̼n̼a̼t̼i̼o̼n̼a̼l̼ ̼f̼a̼c̼t̼-̼c̼h̼e̼c̼k̼i̼n̼g̼ ̼s̼i̼t̼e̼ ̼S̼n̼o̼p̼e̼s̼ ̼a̼n̼d̼ ̼n̼e̼w̼s̼ ̼m̼a̼g̼a̼z̼i̼n̼e̼ ̼N̼e̼w̼s̼w̼e̼e̼k̼ ̼r̼e̼p̼o̼r̼t̼e̼d̼,̼ ̼“̼T̼h̼e̼ ̼r̼u̼m̼o̼u̼r̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼q̼u̼o̼t̼e̼d̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼o̼v̼i̼e̼ ̼T̼h̼e̼ ̼T̼a̼l̼e̼n̼t̼e̼d̼ ̼M̼r̼ ̼R̼i̼p̼l̼e̼y̼ ̼i̼n̼ ̼h̼e̼r̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼m̼o̼n̼y̼ ̼i̼s̼ ̼f̼a̼l̼s̼e̼,̼ ̼t̼h̼o̼s̼e̼ ̼p̼h̼r̼a̼s̼e̼s̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼n̼o̼t̼ ̼s̼p̼o̼k̼e̼n̼ ̼d̼u̼r̼i̼n̼g̼ ̼h̼e̼r̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼m̼o̼n̼y̼,̼”
S̼n̼o̼p̼e̼s̼ ̼e̼x̼p̼l̼a̼i̼n̼e̼d̼,̼ ̼“̼T̼h̼e̼ ̼m̼e̼m̼e̼ ̼s̼a̼y̼s̼ ̼t̼h̼e̼ ̼q̼u̼o̼t̼e̼ ̼c̼a̼m̼e̼ ̼f̼r̼o̼m̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼’̼s̼ ̼‘̼o̼p̼e̼n̼i̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼e̼m̼e̼n̼t̼’̼.̼ T̼h̼i̼s̼ ̼i̼s̼ ̼a̼n̼ ̼o̼d̼d̼ ̼c̼l̼a̼i̼m̼,̼ ̼h̼o̼w̼e̼v̼e̼r̼,̼ ̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼t̼,̼ ̼i̼t̼ ̼w̼a̼s̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼’̼s̼ ̼l̼a̼w̼y̼e̼r̼,̼ ̼n̼o̼t̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼h̼e̼r̼s̼e̼l̼f̼,̼ ̼w̼h̼o̼ m̼a̼d̼e̼ ̼a̼n̼ ̼o̼p̼e̼n̼i̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼e̼m̼e̼n̼t̼ ̼o̼n̼ ̼h̼e̼r̼ ̼b̼e̼h̼a̼l̼f̼.̼

T̼h̼e̼ ̼o̼u̼t̼l̼e̼t̼s̼ ̼a̼l̼s̼o̼ ̼s̼h̼a̼r̼e̼d̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼n̼o̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼e̼v̼i̼d̼e̼n̼c̼e̼ ̼t̼o̼ ̼b̼a̼c̼k̼ ̼t̼h̼e̼ ̼c̼l̼a̼i̼m̼s̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼s̼a̼i̼d̼ ̼t̼h̼a̼t̼ p̼h̼r̼a̼s̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼f̼o̼u̼n̼d̼.̼