J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼f̼e̼l̼t̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼‘̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼a̼b̼u̼s̼i̼v̼e̼ ̼m̼o̼t̼h̼e̼r̼’̼ ̼i̼n̼ ̼A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼m̼a̼r̼r̼i̼a̼g̼e̼

J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼r̼e̼c̼a̼l̼l̼s̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼o̼m̼e̼n̼t̼ ̼h̼e̼ ̼‘̼s̼l̼o̼w̼l̼y̼ ̼r̼e̼a̼l̼i̼z̼e̼d̼’̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼‘̼i̼n̼ ̼a̼ ̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼y̼o̼u̼r̼ ̼m̼o̼t̼h̼e̼r̼’

J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼r̼e̼c̼e̼n̼t̼l̼y̼ ̼w̼o̼r̼e̼ ̼h̼i̼s̼ ̼h̼e̼a̼r̼t̼ ̼o̼n̼ ̼h̼i̼s̼ ̼s̼l̼e̼e̼v̼e̼ ̼a̼n̼d̼ ̼s̼p̼o̼k̼e̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼e̼x̼a̼c̼t̼ ̼m̼o̼m̼e̼n̼t̼ ̼h̼e̼ ̼r̼e̼a̼l̼i̼z̼e̼d̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼‘̼i̼n̼ ̼a̼ ̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼h̼i̼s̼ ̼o̼w̼n̼ ̼m̼o̼t̼h̼e̼r̼’̼,̼ ̼d̼u̼r̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼c̼o̼u̼r̼s̼e̼ ̼o̼f̼ ̼h̼i̼s̼ ̼m̼a̼r̼r̼i̼a̼g̼e̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼.

̼H̼e̼ ̼b̼r̼o̼k̼e̼ ̼i̼t̼ ̼a̼l̼l̼ ̼d̼o̼w̼n̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼m̼o̼n̼y̼ ̼f̼o̼r̼ ̼t̼h̼e̼ ̼F̼a̼i̼r̼f̼a̼x̼,̼ ̼V̼i̼r̼g̼i̼n̼i̼a̼ ̼c̼o̼u̼r̼t̼r̼o̼o̼m̼.

“̼S̼h̼e̼ ̼s̼e̼e̼m̼e̼d̼ ̼t̼o̼ ̼b̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼p̼e̼r̼f̼e̼c̼t̼ ̼p̼a̼r̼t̼n̼e̼r̼,̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼s̼e̼n̼s̼e̼,̼ ̼f̼o̼r̼ ̼m̼e̼,̼”̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼a̼d̼m̼i̼t̼t̼e̼d̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼j̼u̼d̼g̼e̼ ̼a̼n̼d̼ ̼j̼u̼r̼y̼.
“̼S̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼a̼t̼t̼e̼n̼t̼i̼v̼e̼,̼ ̼s̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼l̼o̼v̼i̼n̼g̼,̼ ̼s̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼s̼m̼a̼r̼t̼,̼ ̼s̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼k̼i̼n̼d̼,̼ ̼s̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼f̼u̼n̼n̼y̼,̼ ̼s̼h̼e̼ w̼a̼s̼ ̼u̼n̼d̼e̼r̼s̼t̼a̼n̼d̼i̼n̼g̼.̼

̼“̼W̼e̼ ̼h̼a̼d̼ ̼m̼a̼n̼y̼ ̼t̼h̼i̼n̼g̼s̼ ̼i̼n̼ ̼c̼o̼m̼m̼o̼n̼.̼.̼.̼ ̼m̼u̼s̼i̼c̼,̼ ̼l̼i̼t̼e̼r̼a̼t̼u̼r̼e̼,̼ ̼t̼h̼i̼n̼g̼s̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼n̼a̼t̼u̼r̼e̼.̼ ̼F̼o̼r̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼y̼e̼a̼r̼ o̼r̼ ̼y̼e̼a̼r̼ ̼a̼n̼d̼ ̼a̼ ̼h̼a̼l̼f̼,̼ ̼i̼t̼ ̼w̼a̼s̼ ̼a̼m̼a̼z̼i̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼r̼e̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼a̼ ̼c̼o̼u̼p̼l̼e̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼i̼n̼g̼s̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼s̼t̼u̼c̼k̼ ̼i̼n̼ ̼m̼y̼ ̼h̼e̼a̼d̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼I̼ ̼n̼o̼t̼i̼c̼e̼d̼ ̼m̼i̼g̼h̼t̼ ̼b̼e̼ ̼a̼ ̼l̼i̼t̼t̼l̼e̼ ̼b̼i̼t̼ ̼o̼f̼ ̼a̼ ̼d̼i̼l̼e̼m̼m̼a̼ ̼a̼t̼ ̼s̼o̼m̼e̼ ̼p̼o̼i̼n̼t̼.̼”

̼“̼A̼f̼t̼e̼r̼ ̼t̼h̼e̼ ̼u̼n̼f̼o̼r̼t̼u̼n̼a̼t̼e̼ ̼w̼o̼r̼d̼s̼ ̼o̼f̼ ̼M̼s̼.̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼m̼a̼d̼e̼ ̼t̼h̼e̼i̼r̼ ̼w̼a̼y̼ ̼i̼n̼t̼o̼ ̼m̼y̼ ̼h̼e̼a̼r̼t̼ ̼a̼n̼d̼ ̼m̼y̼ ̼h̼e̼a̼d̼,̼ t̼h̼o̼s̼e̼ ̼a̼r̼e̼ ̼t̼w̼o̼ ̼v̼e̼r̼y̼ ̼o̼p̼p̼o̼s̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼n̼g̼s̼,̼ ̼s̼o̼ ̼y̼o̼u̼’̼r̼e̼ ̼t̼r̼y̼i̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼f̼i̼n̼d̼ ̼t̼h̼e̼ ̼b̼e̼s̼t̼ ̼w̼a̼y̼ ̼t̼o̼ ̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ s̼o̼m̼e̼t̼h̼i̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼a̼ ̼f̼r̼i̼e̼n̼d̼.

̼“̼I̼ ̼w̼a̼s̼ ̼s̼u̼d̼d̼e̼n̼l̼y̼ ̼j̼u̼s̼t̼ ̼w̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼b̼o̼u̼t̼ ̼e̼v̼e̼r̼y̼t̼h̼i̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼a̼n̼d̼ ̼M̼s̼.̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼w̼a̼s̼ ̼u̼n̼a̼b̼l̼e̼ ̼t̼o̼ ̼b̼e̼ ̼w̼r̼o̼n̼g̼.̼”̼
“̼Y̼o̼u̼ ̼s̼t̼a̼r̼t̼ ̼t̼o̼ ̼s̼l̼o̼w̼l̼y̼ ̼r̼e̼a̼l̼i̼z̼e̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼y̼o̼u̼ ̼a̼r̼e̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼y̼o̼u̼r̼ ̼m̼o̼t̼h̼e̼r̼,̼”̼ ̼M̼r̼ ̼D̼e̼p̼p̼ a̼d̼d̼e̼d̼ ̼b̼e̼f̼o̼r̼e̼ ̼c̼o̼n̼c̼l̼u̼d̼i̼n̼g̼.̼”̼ ̼E̼s̼p̼e̼c̼i̼a̼l̼l̼y̼ ̼w̼h̼e̼n̼ ̼M̼s̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼“̼c̼o̼m̼m̼e̼n̼c̼e̼d̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼d̼e̼m̼e̼a̼n̼i̼n̼g̼ n̼a̼m̼e̼ ̼c̼a̼l̼l̼i̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼a̼n̼d̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼w̼o̼u̼l̼d̼ ̼e̼s̼c̼a̼l̼a̼t̼e̼ ̼i̼n̼t̼o̼ ̼a̼ ̼f̼u̼l̼l̼-̼s̼c̼a̼l̼e̼ ̼a̼r̼g̼u̼m̼e̼n̼t̼.̼”