Johnny Depp and Kate Moss: How was the relationship Amber Heard referred to during her testimony???

A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼b̼r̼o̼u̼g̼h̼t̼ ̼K̼a̼t̼e̼ ̼M̼o̼s̼s̼’̼ ̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼v̼e̼r̼s̼a̼t̼i̼o̼n̼

T̼h̼e̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼v̼s̼ ̼A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼t̼r̼i̼a̼l̼ ̼h̼a̼s̼ ̼b̼e̼e̼n̼ ̼a̼ ̼m̼a̼s̼s̼i̼v̼e̼l̼y̼ ̼s̼e̼e̼n̼ ̼b̼r̼o̼a̼d̼c̼a̼s̼t̼,̼ ̼a̼n̼d̼ p̼e̼o̼p̼l̼e̼ ̼a̼r̼e̼ ̼r̼e̼a̼l̼l̼y̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼e̼s̼t̼e̼d̼ ̼i̼n̼ ̼w̼h̼a̼t̼ ̼t̼h̼e̼ ̼v̼e̼r̼d̼i̼c̼t̼ ̼w̼i̼l̼l̼ ̼b̼e̼.̼ ̼T̼h̼e̼ ̼t̼r̼i̼a̼l̼ ̼h̼a̼s̼ ̼t̼a̼k̼e̼n̼ ̼a̼ ̼b̼r̼e̼a̼k̼ ̼f̼o̼r̼ ̼a̼ f̼e̼w̼ ̼d̼a̼y̼s̼ ̼a̼n̼d̼ ̼w̼i̼l̼l̼ ̼r̼e̼t̼u̼r̼n̼ ̼s̼h̼o̼r̼t̼l̼y̼,̼ ̼h̼o̼w̼e̼v̼e̼r̼,̼ ̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼l̼a̼s̼t̼ ̼d̼a̼y̼s̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼r̼i̼a̼l̼ ̼t̼h̼e̼r̼e̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼s̼o̼m̼e̼ s̼h̼o̼c̼k̼i̼n̼g̼ ̼r̼e̼v̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼.
T̼h̼e̼ ̼f̼i̼r̼s̼t̼ ̼o̼n̼e̼ ̼t̼o̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼f̼y̼ ̼w̼a̼s̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p

̼D̼u̼r̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼i̼r̼s̼t̼ ̼p̼a̼r̼t̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼r̼i̼a̼l̼,̼ ̼w̼e̼’̼v̼e̼ ̼s̼e̼e̼n̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼i̼r̼s̼t̼ ̼o̼n̼e̼ ̼t̼o̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼f̼y̼ ̼w̼a̼s̼ ̼D̼e̼p̼p̼,̼ ̼w̼h̼o̼ g̼a̼v̼e̼ ̼h̼i̼s̼ ̼t̼e̼s̼t̼i̼m̼o̼n̼y̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼c̼o̼o̼l̼,̼ ̼c̼a̼l̼m̼,̼ ̼a̼n̼d̼ ̼c̼o̼l̼l̼e̼c̼t̼e̼d̼ ̼m̼a̼n̼n̼e̼r̼.

̼J̼u̼s̼t̼ ̼t̼h̼i̼s̼ ̼w̼e̼e̼k̼,̼ ̼i̼t̼ ̼w̼a̼s̼ ̼t̼i̼m̼e̼ ̼f̼o̼r̼ ̼A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼t̼o̼ ̼t̼a̼k̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼s̼t̼a̼n̼d̼ ̼a̼n̼d̼ ̼s̼h̼e̼ ̼h̼e̼l̼d̼ ̼n̼o̼t̼h̼i̼n̼g̼ b̼a̼c̼k̼,̼ ̼s̼h̼e̼ ̼c̼r̼i̼e̼d̼,̼ ̼m̼o̼a̼n̼e̼d̼,̼ ̼a̼n̼d̼ ̼r̼e̼s̼u̼r̼r̼e̼c̼t̼e̼d̼ ̼o̼l̼d̼ ̼c̼o̼n̼t̼r̼o̼v̼e̼r̼s̼i̼a̼l̼ ̼a̼f̼f̼a̼i̼r̼s̼ ̼o̼f̼ ̼D̼e̼p̼p̼.

̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼s̼p̼o̼k̼e̼ ̼a̼b̼o̼u̼t̼ ̼t̼h̼e̼ ̼a̼c̼t̼o̼r̼’̼s̼ ̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼K̼a̼t̼e̼ ̼M̼o̼s̼s
̼W̼h̼e̼n̼ ̼s̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼d̼e̼s̼c̼r̼i̼b̼i̼n̼g̼ ̼a̼ ̼v̼i̼o̼l̼e̼n̼t̼ ̼s̼c̼e̼n̼e̼ ̼b̼e̼t̼w̼e̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼b̼o̼t̼h̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼m̼,̼ ̼s̼h̼e̼ ̼s̼a̼i̼d̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼i̼r̼s̼t̼ ̼t̼i̼m̼e̼ ̼s̼h̼e̼ ̼h̼a̼d̼ ̼e̼v̼e̼r̼ ̼h̼i̼t̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼w̼a̼s̼ ̼d̼u̼r̼i̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼a̼r̼g̼u̼m̼e̼n̼t̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼h̼a̼v̼i̼n̼g̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼m̼e̼z̼z̼a̼n̼i̼n̼e̼,̼ ̼a̼n̼d̼ ̼s̼i̼s̼t̼e̼r̼ ̼W̼h̼i̼t̼n̼e̼y̼ ̼w̼a̼n̼t̼e̼d̼ ̼t̼o̼ ̼s̼t̼o̼p̼ ̼t̼h̼e̼m̼ ̼f̼r̼o̼m̼ ̼f̼i̼g̼h̼t̼i̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼s̼h̼e̼ ̼r̼a̼n̼ ̼u̼p̼ ̼t̼h̼e̼ ̼s̼t̼a̼i̼r̼s̼ ̼a̼n̼d̼ ̼g̼o̼t̼ ̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼i̼d̼d̼l̼e̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼m̼.

̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼c̼l̼a̼i̼m̼s̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼w̼a̼s̼ ̼v̼i̼o̼l̼e̼n̼t̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼K̼a̼t̼e̼ ̼M̼o̼s̼s

̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼m̼e̼n̼t̼i̼o̼n̼s̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼s̼h̼e̼ ̼g̼o̼t̼ ̼s̼c̼a̼r̼e̼d̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼w̼o̼u̼l̼d̼ ̼t̼h̼r̼o̼w̼ ̼h̼e̼r̼ ̼d̼o̼w̼n̼ ̼a̼ ̼f̼l̼i̼g̼h̼t̼ ̼o̼f̼ ̼s̼t̼a̼i̼r̼s̼ l̼i̼k̼e̼ ̼h̼e̼ ̼a̼l̼l̼e̼g̼e̼d̼l̼y̼ ̼d̼i̼d̼ ̼t̼o̼ ̼K̼a̼t̼e̼ ̼M̼o̼s̼s̼,̼ ̼a̼ ̼s̼i̼t̼u̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼h̼a̼s̼ ̼n̼e̼v̼e̼r̼ ̼b̼e̼e̼n̼ ̼b̼r̼o̼u̼g̼h̼t̼ ̼t̼o̼ ̼l̼i̼g̼h̼t̼.̼

̼W̼e̼ ̼m̼a̼d̼e̼ ̼s̼o̼m̼e̼ ̼r̼e̼s̼e̼a̼r̼c̼h̼ ̼a̼n̼d̼ ̼a̼s̼ ̼f̼a̼r̼ ̼a̼s̼ ̼w̼e̼ ̼c̼o̼u̼l̼d̼ ̼f̼i̼n̼d̼,̼ ̼t̼h̼e̼r̼e̼ ̼i̼s̼ ̼n̼o̼ ̼e̼v̼i̼d̼e̼n̼c̼e̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼m̼ b̼e̼i̼n̼g̼ ̼v̼i̼o̼l̼e̼n̼t̼;̼ ̼s̼u̼r̼e̼,̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼h̼a̼d̼ ̼t̼h̼e̼i̼r̼ ̼u̼p̼s̼ ̼a̼n̼d̼ ̼d̼o̼w̼n̼s̼,̼ ̼a̼n̼d̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼e̼v̼e̼n̼ ̼a̼c̼c̼u̼s̼e̼d̼ ̼o̼f̼ h̼a̼v̼i̼n̼g̼ ̼d̼e̼s̼t̼r̼o̼y̼e̼d̼ ̼a̼ ̼h̼o̼t̼e̼l̼ ̼r̼o̼o̼m̼ ̼t̼o̼g̼e̼t̼h̼e̼r̼,̼ ̼f̼o̼r̼ ̼w̼h̼i̼c̼h̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼p̼a̼i̼d̼ ̼m̼o̼r̼e̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼$̼9̼,̼0̼0̼0̼ ̼t̼o̼ m̼e̼n̼d̼ ̼t̼h̼e̼i̼r̼ ̼m̼i̼s̼t̼a̼k̼e̼s̼.
S̼p̼a̼r̼k̼s̼ ̼f̼l̼e̼w̼ ̼i̼m̼m̼e̼d̼i̼a̼t̼e̼l̼y

W̼h̼e̼n̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼a̼n̼d̼ ̼M̼o̼s̼s̼ ̼m̼e̼t̼,̼ ̼h̼e̼ ̼w̼a̼s̼ ̼j̼u̼s̼t̼ ̼o̼u̼t̼ ̼o̼f̼ ̼h̼i̼s̼ ̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼W̼y̼n̼o̼n̼a̼ ̼R̼i̼d̼e̼r̼ ̼a̼n̼d̼ ̼t̼h̼e̼y̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼i̼n̼t̼r̼o̼d̼u̼c̼e̼d̼ ̼b̼y̼ ̼a̼ ̼j̼o̼u̼r̼n̼a̼l̼i̼s̼t̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼r̼e̼s̼t̼a̼u̼r̼a̼n̼t̼,̼ ̼a̼n̼d̼ ̼s̼p̼a̼r̼k̼s̼ ̼f̼l̼e̼w̼ ̼e̼v̼e̼r̼ ̼s̼i̼n̼c̼e̼.
D̼i̼d̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼a̼n̼d̼ ̼K̼a̼t̼e̼ ̼M̼o̼s̼s̼ ̼h̼a̼v̼e̼ ̼a̼ ̼s̼o̼n̼?
T̼h̼e̼y̼ ̼w̼e̼r̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼a̼l̼k̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼o̼w̼n̼,̼ ̼p̼o̼s̼i̼n̼g̼ ̼f̼o̼r̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼s̼ ̼a̼n̼d̼ ̼l̼i̼v̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼g̼l̼a̼m̼o̼r̼o̼u̼s̼ ̼l̼i̼f̼e̼ ̼a̼n̼d̼ t̼h̼e̼y̼ ̼w̼a̼n̼t̼e̼d̼ ̼t̼o̼ ̼h̼a̼v̼e̼ ̼a̼ ̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼,̼ ̼b̼u̼t̼ ̼u̼n̼f̼o̼r̼t̼u̼n̼a̼t̼e̼l̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼ ̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼e̼n̼d̼e̼d̼ ̼b̼e̼c̼a̼u̼s̼e̼ ̼o̼f̼ i̼r̼r̼e̼c̼o̼n̼c̼i̼l̼a̼b̼l̼e̼ ̼d̼i̼f̼f̼e̼r̼e̼n̼c̼e̼s̼,̼ ̼a̼ ̼s̼i̼t̼u̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼r̼e̼g̼r̼e̼t̼t̼e̼d̼ ̼b̼y̼ ̼s̼a̼y̼i̼n̼g̼ ̼h̼e̼ ̼d̼i̼d̼ ̼n̼o̼t̼ ̼p̼a̼y̼ m̼u̼c̼h̼ ̼a̼t̼t̼e̼n̼t̼i̼o̼n̼ ̼t̼o̼ ̼h̼e̼r̼ ̼a̼n̼d̼ ̼l̼e̼t̼ ̼w̼o̼r̼k̼ ̼g̼e̼t̼ ̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼w̼a̼y̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼i̼r̼ ̼r̼e̼l̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼.