Johnny Depp Visited a Bar in Newcastle and Gave Pregnant Bar Manager Some Parenting Advice

L̼a̼s̼t̼ ̼w̼e̼e̼k̼,̼ ̼a̼ ̼b̼a̼r̼ ̼m̼a̼n̼a̼g̼e̼r̼ ̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼U̼K̼ ̼h̼a̼d̼ ̼a̼n̼ ̼e̼x̼c̼i̼t̼i̼n̼g̼ ̼e̼n̼c̼o̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼w̼i̼t̼h̼ ̼s̼t̼a̼r̼ ̼a̼c̼t̼o̼r̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼.̼ ̼I̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼l̼a̼s̼t̼ ̼w̼e̼e̼k̼ ̼o̼f̼ ̼M̼a̼y̼,̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼t̼r̼a̼v̼e̼l̼e̼d̼ ̼t̼o̼ ̼E̼n̼g̼l̼a̼n̼d̼ ̼t̼o̼ ̼v̼i̼s̼i̼t̼ ̼h̼i̼s̼ … Read More

Love Island star, Tayla Damir, calls Johnny Depp’s Verdict “Triggering”

E̼v̼e̼r̼ ̼s̼i̼n̼c̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼o̼f̼f̼i̼c̼i̼a̼l̼ ̼v̼e̼r̼d̼i̼c̼t̼ ̼o̼f̼ ̼t̼h̼e̼ ̼f̼a̼m̼o̼u̼s̼ ̼D̼e̼p̼p̼-̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼t̼r̼i̼a̼l̼ ̼c̼a̼m̼e̼ ̼o̼u̼t̼,̼ ̼t̼h̼o̼u̼s̼a̼n̼d̼s̼ ̼o̼f̼ ̼p̼e̼o̼p̼l̼e̼ ̼h̼a̼v̼e̼ ̼s̼h̼a̼r̼e̼d̼ ̼t̼h̼e̼i̼r̼ ̼f̼e̼e̼d̼b̼a̼c̼k̼ ̼a̼b̼o̼u̼t̼ ̼t̼h̼e̼ ̼j̼u̼r̼y̼’̼s̼ ̼d̼e̼c̼i̼s̼i̼o̼n̼.̼ ̼W̼h̼i̼l̼e̼ ̼t̼h̼e̼ ̼m̼a̼j̼o̼r̼i̼t̼y̼ ̼c̼e̼l̼e̼b̼r̼a̼t̼e̼d̼ ̼D̼e̼p̼p̼’̼s̼ ̼w̼i̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼y̼ … Read More

Amber Heard’s Attorney says She Cannot Pay the $10 Million Penalty to Johnny Depp

T̼h̼e̼ ̼s̼i̼x̼-̼w̼e̼e̼k̼-̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼a̼l̼ ̼b̼a̼t̼t̼l̼e̼ ̼b̼e̼t̼w̼e̼e̼n̼ ̼A̼m̼b̼e̼r̼ ̼H̼e̼a̼r̼d̼ ̼a̼n̼d̼ ̼J̼o̼h̼n̼n̼y̼ ̼D̼e̼p̼p̼ ̼r̼e̼a̼c̼h̼e̼d̼ ̼i̼t̼s̼ ̼e̼n̼d̼ ̼a̼s̼ ̼t̼h̼e̼ ̼V̼i̼r̼g̼i̼n̼i̼a̼ ̼C̼o̼u̼r̼t̼ ̼a̼n̼n̼o̼u̼n̼c̼e̼d̼ ̼i̼t̼s̼ ̼f̼i̼n̼a̼l̼ ̼d̼e̼c̼i̼s̼i̼o̼n̼.̼ ̼ ̼O̼n̼ ̼W̼e̼d̼n̼e̼s̼d̼a̼y̼,̼ ̼J̼u̼n̼e̼ ̼2̼,̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼s̼e̼v̼e̼n̼ ̼j̼u̼r̼y̼ ̼m̼e̼m̼b̼e̼r̼s̼ … Read More